Karam Khalil

Associate

Karam@visioncommercial.com
vCard
817 881-2662
Speaks Arabic